Orgány Asociace

Orgány Asociace poskytovatelů krizové pomoci jsou Výbor, Shromáždění a Kontrolní komise. Výbor je nejvyšším a zároveň statutárním orgánem APKP, Kontrolní komise je jejím kontrolním orgánem a Shromáždění je fórum pro diskusi o záležitostech Asociace, kde dostávají prostor všichni členové. Mohou zde vznášet podněty a stížnosti, o kterých následně rozhoduje Výbor, popřípadě Kontrolní komise, pokud spadají do její působnosti.

O koordinaci procesů v rámci APKP, administrativu a komunikaci související se zájemci o členství a novými členy, zajišťuje manažerka APKP. 

Bc. Zuzana Lešková, předsedkyně Výboru APKP

Spirála, Ústecký kraj

V sociální oblasti působí již 19 let a má stejně dlouhou profesní zkušenost ze zdravotnictví. Vystudovala  bakalářský obor sociální politika a sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem. Spolupodílela se na založení zapsaného spolku Spirála, Ústecký kraj, z.s., a v Centru krizové intervence pracuje na pozici vedoucí zařízení. Podílí se na projektu Zdravá rodina. Je manažerkou koordinační skupiny Statutárního města Ústí nad Labem pro oblast péče o osoby v přechodné krizi a nouzi. Působí také jako lektorka. 

E-mail: vedouci.cki@spirala-ul.cz 

Mgr. Lukáš Eisenvort, místopředseda Výboru APKP

Diakonie Západ

 

V krizovém centru Plus pro lidi v krizové situaci pracuje jako vedoucí služby. Jeho pozice obsahuje přímou práci s klienty a zároveň odbornou garanci a koordinaci všech aktivit, které se v krizovém centru odehrávají. Zodpovídá za kvalitu, provoz a rozvoj služby. Vzděláním je speciální pedagog a v krizové intervenci je proškolen 250 hod. akreditovaným uceleným výcvikem a dalšími navazujícími kurzy. Před nástupem do krizového centra pracoval hlavně ve školství a v sociálních službách.

E-mail: lukas.eisenvort@diakoniezapad.cz

Bc. Dana Kadeřábková, manažerka APKP

 

Domovskou organizací je Spirála z.s. Ústecký kraj, spolupodílela se na jeho vzniku. Má zkušenosti s výkonem krizové pomoci v ambulanci, na lince i v terénu. Vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na UJEP v Ústí nad Labem. Je koordinátorkou projektu Začít znovu, je členkou koordinační skupiny pro oblast péče o osoby sociálně vyloučené Statutárního města Ústí nad Labem.  

E- mail : asociacepkp@gmail.com

PhDr. Zora Dušková, členka Výboru

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

 

Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UK Praha. Od roku 2000 stojí v čele DKC, kde působí také jako krizový intervent, klinický psycholog a psychoterapeut. Její odborná praxe zahrnuje také 10 let práce na pozici konzultanta Linky důvěry DKC. Vedle přímé práce s klienty se věnuje problematice syn CAN. Působí    ve Výboru pro práva dítěte Rady Vlády pro lidská práva i v dalších pracovních skupinách, které se věnují ochraně práv dětí a ochraně práv nezletilých obětí trestných činů.

E-mail: duskova@ditekrize.cz

PhDr. Kateřina Siveková, členka Výboru

Terapeutické centrum Modré dveře

 

V oblasti krizové pomoci pracuje již 25 let a to jak v oblasti zdravotnictví, v sociálních službách, tak i  mezioborově např. při hromadných neštěstích. Má zkušenosti s výkonem krizové pomoci v ambulanci, na lince i v terénu. Mimo krizovou pomoc poskytuje psychoterapii individuální, párovou a rodinnou. Je mentorem začínajícím terapeutům. Založila několik organizací pomáhajících lidem v krizi, lidem s psychickými obtížemi či lidem s duševním onemocněním.

E-mail: katerina.sivekova@modredvere.cz

Mgr. Iva Volfová, členka Výboru

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji

 

Vystudovala obor sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala např. kurzy Základní krizová intervence, Výcvik v rodinném poradenství, Základy facilitace, Základní dovednosti mediátora - mediace, Práce s traumatem. 

E-mail: reditelka@ditevkrizi.cz 

Mgr. Jana Levová, členka Výboru

SPONDEA

 

Zabývá se problematikou domácího násilí od roku 2007, kdy vznikla intervenční centra. Působí v přímé práci s klienty, lektoruje a publikuje. Nejprve jako vedoucí Intervenčního centra Brno, jehož zřizovatelem je Spondea, o.p.s., nyní jako ředitelka společnosti Spondea.

E-mail: levova@spondea.cz 

Mgr. Barbora Polánková, členka Výboru

Dům tří přání

 

V Domě tří přání, z. ú., pracuje čtyři roky, konkrétně v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pojmenovaném Dům Přemysla Pittra pro děti. Dětští klienti, se kterými pracuje, se potýkají s různými obtížemi. Patří sem vztahové a komunikační problémy, poruchy chování, syndrom CAN nebo velmi špatná sociální situace rodiny. Nyní působí jako sociální pracovnice v ambulatní formě služeb krizová pomoc a sociální rehabilitace. Tato práce slouží jako pomoc a podpora dětí během pobytu v zařízení.

E-mail: barborapolankova@dumtriprani.cz 

Bc. Jiřina Venclíčková, členka Výboru

Most k naději

 

Absolventka bakalářské programu sociální práce Technické univerzity v Liberci. V krizových službách v Mostu k naději, z. s., pracuje od r. 2001, zpočátku na pozici sociálního pracovníka – krizového interventa, později na pozici vedoucí Linky duševní tísně a vedoucí Krizové poradny Most.Je členkou výboru České asociace pracovníků linek důvěry.  Aktivně spolupracuje v rámci komunitního plánování města Most a podílí se na strategickém plánování Ústeckého kraje.

E-mail: ldt.most@seznam.cz 

PhDr. Hana Šilhánová, předsedkyně Kontrolní komise APKP

NROS

 

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze, řadu let se zabývá neziskovým sektorem v České republice. Podílela se na zpracování několika výzkumných studií týkajících se neziskového sektoru ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a později v NROS. Stála u zrodu charitativního projektu Pomozte dětem, který Nadace rozvoje občanské společnosti organizuje v partnerství s Českou televizí a řady dalších programů pro děti a mladé lidi a pro podporu neziskového sektoru. V NROS pracovala od roku 1993 a v letech 1995-2018 byla její ředitelkou, nyní je místopředsedkyní správní rady.

E-mail: hana.silhanova@nros.cz

Mgr. Miroslav Bubeník, kontrolor, člen Kontrolní komise

Nomia

 

Je ředitel NOMIA, z. ú., současně vedoucí psychoterapeutického týmu a psychoterapeut Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra. Vede praxe studentů Univerzity Hradec Králové.

E-mail: miroslav.bubenik@nomiahk.cz 

Mgr. Lucie Zelenková, členka Kontrolní komise

Linka bezpečí

 

Na Lince bezpečí, z.s., pracuje s přestávkami od roku 2002. Pracovala také s dospělými lidmi s mentálním postižením nebo      v diagnostickém ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí, z.s.. Mimo jiné hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiku. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce, odpovídá na dotazy dětí  v e-mailové poradně a občas si s nimi i telefonuje. Je i lektorka.

 

E-mail: l.zelenkova@linkabezpeci.cz 

© Copyright 2019 by APKP. Vytvořeno na Wix.com

Kontaktujte nás

Tel: +420 606 885 821

Email: asociacepkp@gmail.com

Adresa

APKP

Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now