top of page

Řádní členové

logoCSSO.jpg

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je dlouholetým poskytovatelem sociálních služeb a návazných činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, sanace rodiny, prevence kriminality, kvality a rozvoje, zaměstnávání, bydlení i dluhů. Svou činností podporuje jednotlivce, páry i rodiny různých věkových kategorií od dětí, přes dospělé až po seniory. S poskytováním služeb lidem v krizi i ohroženým či přímo sociálně vyloučeným má zkušenosti již od roku 2001. Od roku 2019 je poskytovatelem krizové pomoci v rámci Krizového centra pro děti a rodinu. Toto Krizové centrum pro děti a rodinu poskytuje včasnou, dosažitelnou, krátkodobou pomoc a podporu dětem a jejich blízkým v náročných životních situacích spojených například se vztahy, školou a dalšími oblastmi, které nedokáží zvládnout vlastními silami.

www.css-ostrava.cz

stažený soubor.png

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. – pomáháme lidem v krizi, lidem s psychickými obtížemi či lidem s duševním onemocněním. Pracujeme nejenom s jednotlivcem, ale s celým rodinným systémem a tam kde je to umožněno i se zaměstnavatelem nebo školou. Naše multidisciplinární týmy složené s psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků a psychiatrických sester jsou k dispozici jak v ambulantních službách tak v terénu, kdy standardně vyjíždíme do přirozeného prostředí klientů. Naše centra najdete v Praze Hostivaři, Říčanech a Kostelci nad Černými Lesy.

http://www.modredvere.cz/

357_dkc-logo-medvidek.jpg

Dětské krizové centrum, z. ú. (dále DKC) působí od roku  1992   jako nestátní nezisková organizace specializovaná  zejména na  interdisciplinární  odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným (syn CAN), dále na odbornou pomoc dětem traumatizovaným či ohroženým na zdravém vývoji.  Uživateli služeb jsou ohrožené děti a jejich rodiny.   Odbornou péči v DKC poskytují sociální pracovníci, psychologové, krizoví interventi, psychoterapeuti a právníci. DKC je subjektem pověřeným k výkonu sociálně právní ochrany dětí; poskytuje registrované sociální služby (krizovou pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; telefonickou krizovou pomoc) a zdravotní péči -  specializace klinická psychologie. DKC je registrovaným poskytovatelem odborné pomoci nezletilým obětem trestných činů. Působnost DKC je  celorepubliková.  DKC naplňuje svojí činnosti principy Úmluvy o právech dítěte.

http://www.ditekrize.cz/

Diakonie-zapad_logo_modre-page-0011.jpg

Diakonie Západ pomáhá kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Nabízí komplexní péči o ohrožené děti a jejich  rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti,  pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro  školy i veřejnost. Už více než 20 let působí v regionu Plzeňského kraje. Má 16 druhů služeb a ročně pečuje o více než 3 500 klientů. Mottem Diakonie Západ je "Naše pomoc má mnoho tváří". Jednou z nabízených služeb je i služba Plus pro lidi v krizové situaci. Posláním služby Plus pro lidi v krizové situaci je být místem pro lidi a jejich starosti. Pomáháme jim ulehčit tíživou situaci a hledat řešení. Služby krizového centra Plus mohou vyhledat všichni lidé, kteří prožívají náročné  životní období, s nímž si neví rady. Lidé, kteří se dostali na pokraj  svých sil a netuší kam směřovat dál.

https://www.diakoniezapad.cz/

logoDVK.png

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. (dále jen KC) je registrovaným

poskytovatelem sociální služby krizové pomoci a zároveň má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. KC je odborným pracovištěm zaměřeným na komplexní pomoc rodinám s dětmi ve zvlášť obtížných životních situacích. Své služby nabízí od roku 2003.Poskytuje krizovou intervenci, psychologické a sociální poradenství a zaměřuje se na obnovu narušených rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí. Protože vzniklá krizová situace zpravidla ovlivňuje celý rodinný systém, pracuje KC vždy, kdy je to vhodné, s celou rodinou. Právě pro práci s celým rodinným systémem a především díky know-how v oblasti práce s dětmi, je KC organizací v regionu unikátní.

http://www.ditevkrizi.cz/

Spirála_LOGO_ nové výstřižek.JPG

Spirála, Ústecký kraj, z. s. - organizace byla založena v roce 1998 jako občanské sdružení pod názvem Spirála. V roce 2000 vzniklo Centrum krizové intervence, které začalo poskytovat službu telefonické krizové pomoci s názvem Linka pomoci a ambulantní službu krizové pomoci. Během roku byla otevřena i pobytová část s 5 krizovými lůžky. Od roku 2006 byla organizace rozšířena o Intervenční centrum, které poskytuje ambulantní, terénní, telefonickou pomoc obětem domácího násilí a 1 krizové lůžko. Se vznikem zákona o sociálních službách byly služby telefonické krizové pomoci a krizové pomoci, intervenčního centra zaregistrovány a byla k nim připojena ještě služba odborného sociálního poradenství. V současné době provozuje Spirála, Ústecký kraj, z. s., tyto 4 registrované sociální služby a realizuje další nadstandardní projekty zaměřené na preventivní práci s dětmi s výchovnými problémy, s dětmi páchajícími trestnou nebo přestupkovou činnost, sanaci rodiny, spolupráci s OSPOD, PČR a IZS. Organizace má nadregionální působnost a disponuje 6 detašovanými pracovišti po celém Ústeckém kraji. Podílí se na komunitním plánování SO ORP Ústeckého kraje.  Zaměstnává 20 pracovníků, z nichž všichni absolvovali výcvik v poskytování KI a další odborné výcviky či vzdělávání. Všichni interventi pracují pod supervizí a intervizí, organizace má vlastního kouče.

http://www.spirala-ul.cz/

dum_tri_prani_jpg.jpg

Dům tří přání, z. ú., je pražská nestátní nezisková organizace, založená v roce 2001, jejímž posláním je všestranná a okamžitá pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc a sociální rehabilitaci. Nabízí také rodinnou terapii a poradenství. Organizace má pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

 

Naším cílem je, aby děti mohly vyrůstat ve své rodině a v podmínkách, které pro svůj zdravý vývoj potřebují, proto při řešení situace dítěte pracujeme s celou rodinou. Náš tým je multidisciplinární – složený z odborníků ze sociálních, psychologických, pedagogických i zdravotnických profesí, kteří spolu úzce spolupracují v komplexně provázaných službách napříč našimi pěti centry: Dům Přemysla Pittra pro děti, Centrum pro děti Mezipatro, Centrum pro rodiny Delta, Centrum rodinné terapie Horizont a Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha.

http://www.dumtriprani.cz/

logo (1).jpg

Sdružení Most k naději, z. s., vzniklo v roce 1995 registrací u MV ČR. V současné době je organizace realizátorem registrovaných sociálních služeb v oblasti drogových a nedrogových programů. Krom projektů K – Center, terénních programů zaměřených na služby Harm Reduciton, realizuje také projekt Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních, Sociální protidrogovou poradnu v Janově, Dům na půl cesty v Liberci a Centrum pro rodinu a následnou péči v Mostě.  V rámci krizových služeb je realizátorem Krizové poradny v Mostě a Linky duševní tísně Most, nabízející telefonickou krizovou pomoc v nonstop provozu.

http://www.mostknadeji.eu/

264741316_1115458282533171_5087477656371894892_n.jpg

Organizace SPONDEA, z.ú. vznikla v roce 1997, aby pomáhala ohroženým a týraným dětem. Její služby se v průběhu let měnily a rozšířily. V současné době nabízí okamžitou pomoc a podporu dětem, dospívajícím i dospělým, kteří se dostali do těžké životní situace způsobené např. prožitím traumatické události, školními a vztahovými krizemi, čelí úzkostem, sebepoškozování, násilí v rodině či nebezpečnému pronásledování.

 

SPONDEA má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a dvě registrované sociální služby – krizovou pomoc a intervenční centrum. Služby poskytuje prostřednictvím osobních, telefonických a e-mailových konzultací v Brně a Jihomoravském kraji.

 

Svoji činnost zaměřuje na komplexní práci s rodinou v rámci projektů Dítě v centru zájmu a Dětství bez násilí. 

www.spondea.cz

nomia-logo-200px.png

Nomia, z. ú., je psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Vznikli jsme jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku 2014/2015 jsme se osamostatnili a od té doby fungujeme jako NOMIA, z. ú. Zaměřujeme se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž                 i s pachateli trestné činnosti. Naší snahou je v rámci poskytování sociální práce a terapeutických intervencí zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívání jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě.

http://nomiahk.cz/

LB_logo.png

Linka bezpečí, z. s., je největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let. V provozu je od roku 1994 a to nonstop, zdarma. Denně se na nás s prosbou o pomoc obrátí 400-500 dětí. Za rok 2018 jsme přijali 159 481 dovolání.  Nejčastěji volající trápí problémy v rodině (např. rozvod rodičů), vztahy ve škole a s vrstevníky, osobní témata, psychické potíže a dotazy ohledně sexuálního zrání. Objevují se i témata šikany a kyberšikany, sebepoškozování, týrání a myšlenky na sebevraždu.

Jako organizace naplňujeme komplexní péči o rodinu a dítě, již 18 let provozujeme Rodičovskou linku.  Ta nabízí krizovou pomoc a rodinné poradenství pro rodiče a ostatní dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte.

https://www.linkabezpeci.cz/

portus-logo-color.jpg

Portus Prachatice, o. p. s., zajišťuje pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži  v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací. Jsme dynamická jihočeská nezisková organizace s více než desetiletou tradicí, která zastřešuje komplexní práci s rodinami prostřednictvím tří sociálních (Krizové centrum, NZDM a SASRD) a tří doprovodných služeb (certifikovaná primární prevence, akreditované vzdělávání v oblasti kyberkriminality a rodinné centrum).

https://www.portusprachatice.cz

Pestalozziho_logo_RGB.jpg

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.,  poskytuje soc. služby již od r. 1992. Jde o stabilní organizaci, která zajišťuje kvalifikovanou pomoc nejen jednotlivcům, ale i rodinám a to prostřednictvím registrovaných soc. služeb (krizová pomoc, odborné sociální poradenství, azylový dům, dům na půli cesty, sociální rehabilitace), ale i neregistrovaných služeb (asistovaný kontakt, mediace). Sídlo organizace je v Chrudimi. Díky svému rozsahu pomáhá nejen v Pardubickém kraji, ale i v kraji Vysočina.

Služba krizová pomoc je zaměřena na pomoc osobám (rodinám) všech věkových kategorií v krizové situaci a obětem domácího násilí. Působnost Krizových center postupně rozšiřujeme. Krizové centrum v Chrudimi působí již od r. 2001, postupně jsme vybudovali další KC ve Svitavách, v Jihlavě a Žamberku. Ve všech Krizových centrech zajišťuje pomoc tým odborných pracovníků, tzn. sociální pracovnice, psychologové, terapeuti, právníci.

 

www.pestalozzi.cz

Povídej, z. s. provozuje Centrum krizové intervence v Kutné Hoře, které pomáhá lidem v krizi už 20 let, a to prostřednictvím linky důvěry a poradny pro lidi v tísni. Obě služby nabízejí pomoc odborníků pro všechny věkové skupiny. Linku důvěry je možné kontaktovat prostřednictvím telefonu a e-mailu. V poradně pro lidi v tísni je prostor pro osobní setkání.  V rámci krizové pomoci v poradně poskytují svoje služby psychologové-psychoterapeuti se zaměřením na dětskou a rodinnou krizi, se zaměřením na krizi dospívání a psychologové-psychoterapeuti, kteří pracují s dospělými jedinci i páry v krizi.

http://www.linkaduvery.kh.cz/

ACORUS, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která již od 1997 poskytuje komplexní odbornou pomoc lidem ohroženým domácím násilím. Podporu našim klientkám a klientům zajišťují sociální pracovnice, terapeutky, psycholožky a další odborný personál prostřednictvím registrovaných sociálních služeb, kterými jsou odborné sociální poradenství poskytované v ambulantní poradně a pobytové služby realizované z důvodu bezpečnosti našich klientek a jejich dětí na utajené adrese. Pobytové programy nabízíme formou azylového domu s nonstop linkou a krizových lůžek. V případě potřeby mohou klientky využít byty následné pomoci a navázat tak na pobytový program v azylovém domě. Pro klientky a klienty dále realizujeme akreditovanou službu poskytování právních informací obětem trestných činů v kontextu domácího násilí. Krizová pomoc umožňuje ženám a ženám s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí získat bezplatné ubytování na 7  dní. Poskytovaná pomoc vede k překonání akutního krizového stavu, zajištění bezpečí před násilnou osobou, psychické stabilizaci, posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami a zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího násilí.

Svou činnost v ACORUSu zaměřujeme také na odbornou veřejnost, studenty, mládež a laickou veřejnost realizací akreditovaného vzdělávání, preventivních besed, pořádáním benefičních akcí a medializací problematiky domácího násilí.

 

www.acorus.cz

pooat5B3bh8Ec+Iwh.gif

SOS centrum Střediska křesťanské pomoci v Praze už 30 let poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobným situacím předcházet a podporuje je v řešení problému vlastními silami. Nabízíme krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, telefonickou krizovou intervenci, internetovou linku důvěry a chatové poradenství. Poskytujeme také pomoc všem, kteří mají problém se zvládáním agrese ve vztazích. Nabízíme jim individuální, párovou a skupinovou terapii.

https://www.soscentrum.cz/

https://www.nasilivevztazich.cz/

Modrá linka, z.s. je organizace, která již 25. rokem poskytuje služby lidem v krizových situacích. Jsme tu pro lidi bez rozdílu věku, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a chtějí pomoci. Pomůžeme jim zorientovat se v tom, co se děje. Probereme, jak se cítí a co by se dalo dělat. V případě potřeby je nasměřujeme na další služby a dáme informace o následné pomoci. Mohou nás anonymně a bezplatně zkontaktovat odkudkoli, a to telefonicky 549 241 010, 608 902 410, pomocí Skypu, emailem či na našich stránkách www.modralinka.cz naleznou přístup do chatu či anonymní schránky internetového poradenství. Využít mohou i konzultací v osobní krizové poradně sídlící v Brně. Disponujeme i Odborným centrem, které se snaží o zprostředkování odborných poznatků z praxe dalším pracovníkům v pomáhajících profesích a zájemcům z řad veřejnosti. Velmi rádi se podílíme na zajímavých projektech a akcí, které se dotýkají krizové pomoci.

www.modralinka.cz

Poradenské a krizové centrum, p. o.   poskytuje pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují vývoj či zdraví dítěte. Sídlíme ve zlínské části Burešov, v Čiperově vile uprostřed lesoparku s několika dětskými hřišti. Nabízíme tři základní služby, které mohou pomoci dětem v tísni. Našimi silnými stránkami je především dlouholetá zkušenost, odbornost našich pracovníků a nepřetržitý provoz centra. Od roku 2017 nabízíme službu krizová pomoc. Služba je určena dítěti do 18ti let v krizi a jemu osobám blízkým, členům rodiny v krizi. Poskytujeme podporu, bezpečí a stabilizaci. Vy nám zavoláte na pohotovostní linku, my za vámi přijedeme kamkoliv ve Zlínském kraji, nebo se domluvíme na schůzce u nás v ambulanci ve Zlíně.

https://pkcentrum.cz/

https://pkcentrum.cz/nase-sluzby/krizova-pomoc/

Protez_logo.jpg

Centrum Protěž, z.ú., poskytuje na základě Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Libereckého kraje Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích. Jedná se převážně o rozvodové a porozvodové krizové situace v rodinách s dětmi, ale také o mezigenerační konflikty v rodinách, jejichž součástí jsou děti. Zabýváme se také doprovázením pěstounských rodin a kontaktem dětí s biologickou rodinou.

 

www.centrumprotez.cz

Arkada_logo.jpg

Arkáda, z.ú., sociálně psychologické centrum nabízí ambulantní bezplatnou psychosociální pomoc lidem v obtížných životních situacích. Poskytujeme především registrované sociální služby (krizová pomoc, kontaktní centrum, terénní program, služby následné péče) a věnujeme se doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin. Máme pověření k sociálně právní ochraně dětí.

Krizovou pomoc využívají děti od 11 let i dospělí lidé vystavení náhlé zátěži (např. vážné onemocnění, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, partnerské a rodinné problémy, problémy ve škole či s rodiči). Pracujeme s jednotlivci, páry i rodinami.  Poskytují ji odborníci, kteří podle zákona o sociálních službách splňují kvalifikaci sociálních pracovníků nebo dalších odborníků v sociálních službách vyškolení v krizové intervenci.

Další vzdělávání a pravidelná supervize a intervize je pro nás samozřejmostí, stejně tak úsilí o poskytování kvalitní služby. Abychom našim klientům poskytli komplexní a odpovídající pomoc, využíváme kontakty na další externí odborníky a instituce. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup, aby mohli v bezpečném prostředí a s důvěrou řešit svoje problémy.

www.arkadacentrum.cz

bottom of page